Search
Close this search box.

KTD HOBER d.o.o. – NATJEČAJ – Čistač javnih površina

14. lipnja 2021.

KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO HOBER D.O.O.

PLOKATA 19. TRAVNJA 1921. BR. 40.

20260 KORČULA

Broj: 700-119 / 21-1

 

Na temelju članka 15. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, od 2. lipnja 2014. godine, direktor KTD-a Hober dana 14. lipnja 2021. raspisuje

N A T J E Č A J

za prijam u radni odnos za obavljanje poslova i zadaća radnog mjesta

ČISTAČ JAVNIH POVRŠINA (M/Ž)

(1 izvršitelj, na određeno vrijeme od 4 mjeseca, s punim radnim vremenom, uz obvezni probni rad u trajanju od mjesec dana)

Na ovaj natječaj mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Uvjeti:

 • završena osnovna škola
 • nije potrebno radno iskustvo.

Opis poslova i zadataka:

 • čisti javne površine i ulice,
 • ispražnjava zidne i podne koševe,
 • prikuplja smeće i druge otpatke oko kanti i kontejnera u posude za smeće i prevozi ih do sabirališta,
 • surađuje s voditeljem radi efikasnijeg i kvalitetnijeg obavljanja posla,
 • brine o sredstvima i opremi za rad koja mu je povjerena,
 • obavlja i druge poslove po nalogu voditelja, tehničkog direktora i/ili direktora Društva.

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • presliku osobne iskaznice,
 • svjedodžbu osnovne škole (preslika dokaza o završenoj osnovnoj školi),
 • kontakt podaci (broj mobitela ili telefona, e-mail).

 

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu KTD Hober d.o.o., Plokata 19. travnja 1921. br. 40., 20260 Korčula sa naznakom „Za natječaj čistač javnih površina – Ne otvaraj“, u roku od 8 dana od dana objave na web stranicama Društva (www.hober.hr)  i Grada Korčule (www.korcula.hr).

Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati.

Sa kandidatima prijavljenim na natječaj koji ispunjavaju uvjete natječaja, obaviti će se intervju o čemu će se kandidati obavijestiti najmanje dva dana prije održavanja intervjua. Ako kandidat ne pristupi intervjuu smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

KTD Hober d.o.o. kao provoditelj natječaja, zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

 

 

Direktor

Joško Rađa, ing.

Komunalno trgovačko društvo “Hober”
društvo sa ograničenom odgovornošću
Trg Plokata 19. travnja 1921. br. 40.
20260 Korčula

MB: 3057186
OIB: 90015801532
IBAN: HR9624070001100039532
OTP banka Hrvatska d.d.

Skip to content