Search
Close this search box.

PRIPREMITE SE NA VRIJEME: MIJENJAMO NAČIN PRIKUPLJANJA OTPADA

Grad Korčula i KTD Hober d.o.o. započeli su postupak prelaska na novi, individualizirani način gospodarenja otpadom.

Do kraja 2023. godine u svim mjesnim odborima i gradskim kotarima bit će podijeljene individualne kante za odvojeno prikupljanje otpada: zelena za miješani komunalni otpad, žuta za plastiku i plava za papir.

ZATRAŽITE BESPLATAN ODVOZ KRUPNOG OTPADA!

Osim što zagađuje prirodu i stvara ružnu sliku, odlaganje krupnog otpada na za to nepredviđenim površinama predstavlja i kršenje Odluke o sprečavanju odbacivanja otpada na području Grada Korčule.

Jednostavno nazovite KTD Hober na broj 020/711506 ili 0997005145 ili ispunite obrazac i dogovorite prikup krupnog otpada na svom kućnom pragu!

PRIJAVITE KOMUNALNI PROBLEM!

Pomozite nam da grad bude što uređeniji!
Primjetili ste pregorenu žarulju ulične rasvjete ili neki drugi problem?
Javite nam!!!

info@hober.hr

+385 20 711 506

NEKA MISTO BUDE ČISTO: RAZDVAJAMO I RECIKLIRAMO

Odvojenim se skupljanjem i recikliranjem/oporabom otpada:

• izbjegava njegovo odlaganje,
• omogućuje iskorištavanje mnogih korisnih sastojaka, jer se odvojeno skupljene vrste otpada koriste kao sirovine za dobivanje novih proizvoda,
• smanjuje se onečišćenje okoliša i štedi energija,
• ostvaruju i druge gospodarske koristi, kao na primjer smanjenje uvoza sekundarnih sirovina, zapošljavanje radnika, smanjenje troškova odlaganja i drugo.

IMATE VRTAL?
KOMPOSTIRAJTE!

U Gradu Korčuli potičemo kompostiranje bio otpada dodjelom besplatih kompostera. Pravo na dodjelu kompostera, temeljem prethodne prijave, imaju sve fizičke i pravne osobe s područja Grada Korčule koje nemaju dugovanja prema Gradu Korčuli i KTD-u Hober d.o.o. Pored toga, nužno je da prijavljeni posjeduju okućnicu (vrt) na koju mogu postaviti komposter.

Previous slide
Next slide

Gospodarenje otpadom

KTD Hober pruža javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biootpada, reciklabilnog komunalnog otpada, te jednom godišnje glomaznog otpada na lokaciji obračunskog mjesta korisnika.

Čistoća

Čistači KTD Hober d.o.o. svakodnevno održavaju čistoću javnih površina na području svih mjesnih odbora i gadskih kotara. Prazne i održavaju javne košarice za sitni otpad i Big Belly kante.

Zelene površine

Na području Grada Korčule održavamo preko 20 postojećih zelenih površina, drvoreda i parkova, a stalno težimo da se broj stabala i površina pod zelenilom poveća.

Tržnica

Rotonda je jedna od najposebnijih zelenih tržnica na Jadranu, a nalazi se u središtu grada Korčule, neposredno uz ulaz u Stari grad.

Parkirališta

KTD Hober d.o.o. upravlja s ukupno četiri javna parkirališta te s pet povlaštenih parkirališta, namijenjenih isključivo građanima Grada Korčule.

Lučke usluge

Lučke usluge Društvo obavlja na temelju Ugovora o koncesiji sa Županijskom lučkom upravom Korčula i Zakona o pomorskom dobru

Javna odvodnja

KTD Hober d.o.o. upravlja sustavom javne odvodnje u Gradu Korčuli.

Javna rasvjeta

Prema izvještaju o provedenom energetskom pregledu iz listopada 2022. naši radnici skrbe o 2.161 svjetiljki u sustavu javne rasvjete grada Korčule.

Pogrebne usluge

KTD Hober d.o.o. upravlja svim grobljima na našem području te nudi sve potrebne pogrebne usluge

NOVOSTI

U subotu, 20. srpnja 2024. dijeliti će se plavi i žuti spremnici za papir i plastiku za korisnike s područja MO Račišće.
16. srpnja 2024.
Odvoz otpada s otoka Vrnika organiziran je u srijedu i subotu te se mole korisnici da svoje spremnike za miješani otpad iznose na unaprijed dogovorene lokacije večer prije, odnosno do 6h ujutro na dan odvoza.
09. srpnja 2024.

Komunalno trgovačko društvo “Hober”
društvo sa ograničenom odgovornošću
Trg Plokata 19. travnja 1921. br. 40.
20260 Korčula

MB: 3057186
OIB: 90015801532
IBAN: HR9624070001100039532
OTP banka Hrvatska d.d.

Skip to content